به گفته بازاریاب ها بيشتر جملات عمومی گوگل يا غلط يا گمراه كننده هستند

تعداد 1589 بازارياب اينترنتی در جولای و آگوست 2019 يک فرم نظرخواهی آنلاين را به عنوان پرسشنامه عامل های رتبه بندی گوگل متعلق به اسپارک تورو (sparkToro) پر كردند. اين پرسشنامه مجموعه ای از نظرات و برداشت های بازارياب ها از عوامل موثر در رتبه بندی توسط موتور جستجوی گوگل را گردآوری كرد. در عين حال سوالاتی هم از بازارياب ها درباره سطح اعتماد آنها به عبارت های عمومی گوگل پرسيد. نتايج اين نظر سنجی برای اولين بار در اينجا به اشتراک گذاشته می شود.

aggregated-google-trust-ratings

پراكندگي امتياز های داده شده در بين تمام 20 عبارت مطرح شده در پرسشنامه شكل بالاست.

در اين پرسشنامه پرسيده شده : «بر مبنای مقياس زير، چه امتيازی به اين عبارت های گوگل می دهيد و چقدر به آنها اطمينان داريد؟»

• امتياز 0: مطلقا غلط: شما مدارک و شواهدی را مشاهده كرده ايد كه غلط بودن اين عبارت را ثابت می كند.

• امتياز 2: از نظر تكنيكی درست ولی گمراه كننده (TCBM): شيوه مطمئنی برای تفسير عبارت وجود دارد ولی كملا درست نيست و ممكن است كاربران را گمراه كند.

• امتياز 4: صددرصد واضح و درست: عبارتی كاملا قابل اطمينان و مفيد

هر كدام از اين 20 عبارت مطرح شده در پرسشنامه به شكلی ارائه شد كه به صفحه مبدا، محتوا و متن كاملی كه از آن برداشته شده، لينک می داد. برای مثال نمونه زير را ببينيد:

در رابطه با متن صفحه هات وب در حساب های غيرقابل مشاهده، آكوردئون و غيره: «ما محتوا را مقياس قرار می دهيم، تاثير و نفوذ آن برای رتبه بندی كاملا درنظر گرفته می شود.»

ميانگين امتياز در بين پاسخ ها برای عبارت بالا در مقياس 0 تا 4 در حدود 1.1 تا 3.2 بود. كلی تر بخواهيم توضيح بدهيم بايد بگوييم، تعداد زيادی از بازارياب های حرفه ای نسبت به بيشتر عبارت های گوگل بی اعتماد بودند. ميانگين كلی امتياز داده شده به اين 20 عبارت 1.97 بود. اين امتياز نشان دهنده ترديد بازارياب ها به اين عبارات و يا گمراه كنندگی آنها است و يا هر دو.

در ادامه، عبارت های مربوط به فرم نظرخواهی، ميزان پراكندگی جواب ها و ميانگين امتيازها در ليست از قابل اعتماد ترين عبارت ها تا غيرقابل اعتماد ترين مرتب شده اند.

«هيچ محدوديتی به عنوان حداقل طول مقاله و حداقل تعداد مقالات در روز كه بخواهيد در سايت خود پست كنيد و حتی كمترين تعداد صفحات وبسايت، وجود ندارد. در بيشتر موارد، كيفيت بهتر از كميت است.»(ميانگين نمره 3.2)

google-trust-no-minimum-length)

«ما از HTTPS به عنوان یک عامل كم نفوذ در رتبه بندی استفاده می كنيم.»(ميانگين نمره 2.9)

google-trust-https-ranking-factor)

«هيچ گونه تاثيری از استفاده داده های منظم و ساختار بندی شده در افزايش طبيعی رتبه بندی مشاهده نشده است. با اين حال، ساختاربندی و نظم داده ها و محتوا می تواند فهم موضوع صفحه را ساده تر كند كه اين هم می تواند نقاط ارتباط صفحه با عبارت مدنظر را راحت تر كند(يعنی باعث بهبود هدف گذاری و شايد رتبه دهی برای واژه های درست شود). »ميانگين امتياز 2.7

google-trust-structured-data

«ما برای اينكه به شما كمک كنيم مشتريان بيشتری جذب کنید، بدون اينكه نيازی به ليست های طولانی و خسته كننده كلمات كليدی داشته باشيد، كلمات كليدی دقيق را برای مطابقت درست و نزديک با تنوع زياد عبارت های مورد جستجو ارائه می كنيم.» ميانگين اميتاز 2.5

google-trust-ads-close-variants
«اگر شما روی صفحه خود لينک دهی طبيعی داشته باشيد، احتمالا می توانيد به مرور زمان به رتبه بهتری برسيد. البته اين مسئله قطعا به اين معنی نيست كه اگر تمام لينک های خروجی را به عنوان لينک غير قابل دنبال كردن علامت بزنيد، رتبه شما بهتر می شود.» (ميانگين امتياز 2.5)

google-trust-marking-all-links-nofollow

«اگر تعداد زيادی از url های جديد و با كيفيت پايين تر از ساير urlهای موجود در وبسايت خود، اضافه می كنيد، همين حالا شروع به حذف كردن و عدم شاخص گذاری اين urlها كنيد.» (ميانگين امتياز 2.3)

google-trust-noindexing-low-quality

«ما محتوا را مقياسی برای رتبه بندی قرار می دهيم و نفوذ و تاثير آن كاملا مد نظر قرار می گيرد.» ميانگين اميتاز 2.2

google-trust-accordion-tabs

« url های پذيرفته نشده و بدون مجوز روی بودجه كراول تاثيری ندارند.» ميانگين امتياز 2.2

google-trust-disallowed-urls

«اگر يک دامنه قيمی خريداری كنيد و محتوايی جديدی كه به اين دامنه اضافه می كنيد متفاوت از محتوايی باشد كه قبلا روی آن بوده، قطعا از نقطه بدی كارتان را داريد شروع می كنيد.» (ميانگين امتياز 2.0 )

google-trust-purchase-new-domain

«AMP عاملی موثر در رتبه بندی نيست.» ميانگين امتياز 1.9

google-trust-amp-ranking-factor

« هيچ مفهومی به عنوان كلمات كليدی LSI وجود ندارد. هر كسی غير از اين به شما بگويد، اشتباه می كند.» ميانگين امتياز 1.8

google-trust-lsi-keywords

«اگر در حال ايجاد لينک های با كيفيت برای سايت خود هستيد، اين موضوع بر خلاف دستورالعمل های وبمستر ما فرض می شود.» ميانگين امتياز 1.7

google-trust-youre-making-links
« اگر عملکرد جدیدی نداريد، نيازی به ارائه متن انكار يا نفی هم نداريد.» ميانگين امتياز 1.7

google-trust-disavow
« آيا گوگل به محتوای تازه رتبه بهتری می دهد؟ خير.» ميانگين امتياز 1.5

google-trust-favors-fresh-content

«301، 302، 307 ، نگران اين موضوع نباشيد. از هر چيزی كه برای خودتان معنی می دهد استفاده كنيد. همه آنها در رتبه بندی صفحه قابل قبول هستند.» ميانگين امتياز 1.5

google-trust-301-302

در رابطه با « امن بودن از اثرات سئوی منفی مانند هجوم CTR و همچنين هجوم گزافه گويی» : «فقط می توانيد آن را ناديده بگيريد.» ميانگين امتياز 1.5

google-trust-safe-negative-seo
« رفتار ما نسبت به زيردامنه ها و زيرشاخه ها يكسان است. پس هر كاری كه بهتر است برای سايت خود انجام دهيد.» ميانگين اميتاز 1.5

google-trust-subdomains-subdirectories
« زمان توقف، CTR يا هرچيز ديگری كه كلا بی معنی ساخته شده اند.» ميانگين امتياز 1.4

google-trust-pogo-sticking-ctr-dwell-time

«وبسایت های WIX در جستجو عملكرد خوبی دارند.» ميانگين امتياز 1.3

google-trust-wix-websites

« ما چيزی به عنوان امتياز صلاحيت وبسايت نداريم.» ميانگين امتياز 1.1

google-trust-website-authority-score

تحليل های من از بررسی پاسخ های داده شده منجر به ايده های زير شد:

  • بازارياب ها (حداقل آنهايی كه در اين نظرسنجی شركت كردند) كلا دانا، بافكر و باتجربه هستند. ترديد آنها نسبت به عبارت های گوگل تا حد زيادی متمايل به انتظارات من بود و امتياز بالاتری به عبارت هايی كه دارای انعطاف پذيری و ظرافت بيشتری بود، داده شد ؛ برعكس عبارت هايی كه به طور رسمی و كلی بيان شده بود.
  • اگر من به نمايندگی از گوگل اين كار را بر عهده داشتم كه درباره چگونگی عملكرد موتور جستجو، عبارت های رايج و متداول بسازم، از اين جواب برای انعكاس اهداف خود و همكاران خود استفاده می كردم. اگر اعتماد اهميت داشته باشد، زمينه پيشرفت هم فراهم می شود.
  • این پرسشنامه برای آنهايی كه به تازگی وارد مارکتینگ شده اند، راهنمایی خوبی است كه تردید افراد حرفه ای در اين زمينه را نسبت به عبارت های متداول و رايج گوگل بدانند. تكرار و به كارگيری اين عبارت ها بدون ارزيابی انتقادی می تواند باعث گمراهی ديگران شود و به شما يا اهداف مشتريان شما برای داشتن بهترين عملكرد، آسيب بزند.

من در صدد اين هستم كه اين نظرخواهی را دوباره در سال 2020 به راه بياندازم تا ببينم كه نتايج آن چطور تغيير می كند. اميدوارم كه نمايندگان گوگل تلاش خود را بيشتر كنند و در سال های جاری، اطمينان بيشتری بتوان به عبارت ها و جملاتی كه شركت ايجاد می كند، داشت.

گوگل حدود دو سوم تمام حجم ترافيک وب را كنترل می كند. آنها سهمی بيش از 90 درصد در بازار جستجو در بيش از 95 درصد كشورهای دنيا را دارند. احتمالا آنها كامل ترين منبع اطلاعات دنيا را در اختيار دارند. اين مسئله ، بررسی دقيق و انتظارات بالا را به همراه دارد. كاش گوگل بتواند يک گام بيشتر در اين چالش پيشرفت كند.

به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *